Zápis ze schůzky Kunsthalle Ostrava a SMO 13.11.2012

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ O VZNIKU MĚSTSKÉ GALERIE, 13.11.2012

Místo: Statutární město Ostrava, kancelář M. Hrotíka

Účastníci jednání:

Naděžda Brožková –  referent pro kulturu, odbor kultury a zdravotnictví SMO

Michal Hrotík – vedoucí odboru kultury a zdravotnictví SMO

Martin Klimeš- předseda o.s. Kunsthalle Ostrava

Ilona Rozehnalová- místopředsedkyně o.s. Kunsthalle Ostrava

Předmět jednání: Vznik městské galerie v Ostravě

Na začátku schůzky se diskutovalo o několika tématech mimo projekt vzniku ostravské městské galerie, proto nejsou podrobně v zápisu zaznamenány, pouze ve stručnosti:

1)      Případná  spolupráce města Ostravy a Drážďan  na rezidenčních pobytech výtvarných umělců z Ostravy a Drážďan. Statutární město Ostrava nyní s městem Drážďany jedná o možnosti spolupráce na rezidenčních pobytech umělců. Ze strany o.s. Kunsthalle navrženo setkání s ostravskými umělci, kde by se dané téma probralo, včetně potřeb zdejší výtvarné komunity, navrženo například sdružení Kukačka, které pořádá špičkový festival akčního umění v Ostravě, jeho členové přednášejí na Fakultě umění Ostravské univerzity, navržen rovněž umělec Jiří Surůvka, který má s rezidenčními pobyty dlouholeté zkušenosti především ze zahraničí.

2)      Koncepce kultury města Ostravy – problematika neaktualizace koncepce, v případě, že by se podle koncepce měly řídit projekty, aktualizace je dle sdružení nutná, ze strany města je zde úvaha, že by se strategický tým znovu začal scházet a koncepce by se aktualizovala. Poté by město získalo funkční nástroj, jak ovlivňovat a podporovat kulturní projekty, tak aby byla vize rozvoje kultury v Ostravě postupně naplňována .

3)      Umění ve veřejném prostoru – návrh sdružení, aby město pravidelně vypisovalo soutěže na sochy ve veřejném prostoru.  Předcházelo by se tak tomu, že v centru města vznikají nekvalitní projekty ( například sochy andělů na Masarykově náměstí, na které nedávno upozornil odborník na umění ve veřejném prostoru Petr Karous). 

 Po diskusi o těchto tématech jsme se věnovali problematice vzniku městské galerie.

 1)      Zástupci města  jsme byli dotázáni, zda je aktuální projekt, který jsme podali na červencové zastupitelstvo města (návrh zřídit městkou galerii s tím, že jsme uvedli jako jednu z variant prostory na Hlubině, které nám byly doporučeny náměstkyní p. Piperkovou – viz předchozí zápis ze schůze s p. Piperkovou a p. Hrotíkem). Ilona Rozehnalová sdělila, že podle dostupných informací DOV nezískal dotaci na rekonstrukci objektu, u kterého se plánovalo, že by měl sloužit jako městská galerie. DOV dle dostupných informací získalo dotaci pouze na jednu fázi, kde se počítá s rekonstrukcí objektu pro sdružení Provoz Hlubina. Ilona Rozehnalová zástupce města informovala, že na poslední schůzce s paní Piperkovou a jednatelkou Provozu Hlubina paní Pilařovou bylo o.s Kunsthalle Ostrava sděleno, že při rozpracování žádosti o evropskou dotaci na rekonstrukci objektu pro Kunsthalle  text přepracován a nyní není přímo označena městská galerie, ale pouze galerie obecně s tím, že tak má sdružení Provoz Hlubina možnost naplnit objekt jakoukoli galerijní činností. Pokud by město zřídilo příspěvkovou organizaci a případná evropská dotace na rekonstrukci byla schválena, prostor pro případnou kunsthalle nebude pronajímat zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice, ve které je město členem, ale objekt by pronajímalo městu občanské sdružení Provoz Hlubina, které má s DOV uzavřenu smlouvu, do níž spadá i správa objektu případné galerie.  Ilona Rozehnalová sdělila, že paní Pilařová prezentovala na schůzce částku 1 milion korun roční nájemné, které by město platilo tomuto občanskému sdružení. Zástupci Kunsthalle Ostrava , o.s. zdůraznili negativní momenty v případě této spolupráce: vysoký nájem, časová neperspektivnost, poměrně komplikované vztahy mezi majitelem, držitelem grantu a provozovatelem městské galerie a skutečnost, že městská galerie v aktuálním projektu předkladatele grantu explicitně nefiguruje.

2)       Pan Hrotík přislíbil, že u DOV zjistí, jaká je situace s dotačním řízením, v jakém časovém horizontu bude DOV známo, zda danou dotaci získá a zda je v záměru DOV či Provozu Hlubina pronajmout případné prostory  SMO pro městskou galerii a pokud ano,  v jakém časovém horizontu. 

3)      Zástupci města dále představili našemu sdružení možnosti, jakou formu by městská galerie mohla mít – jednalo by se buď o příspěvkovou organizaci (tato forma prosazována o.s. Kunstahlle Ostrava), obchodní společnost, obecně prospěšnou společnost, případně je zde úvaha připojit tuto instituci k Ostravským výstavám či Domu kultury města Ostravy. Dále bylo sdružení o.s. Kunsthalle Ostrava dotázáno, zda by provozovalo městskou galerii s víceletým grantem. Naše sdružení k této informaci sdělilo, že již při předchozích schůzkách s vedením města jasně deklarovalo, že instituce městské galerie musí být zřízena městem s jasnou strukturou a vymezeným programem (statutem).  Dále jsme se vyjádřili k myšlence přičlenění k Ostravským výstavám a jiným návrhům (hotel Palace, Dům kultury města Ostravy) s tím, že o.s. Kunsthalle Ostrava vždy bylo vyzváno městem, aby se k těmto návrhům, které předkládalo město, vyjádřilo. Ke všem těmto variantám se sdružení vyjádřilo negativně, a to vždy písemnou formou s náležitou analýzou a odůvodněním. Sdružení trvale prosazuje, aby městská galerie představovala samostatnou instituci, samostatnou v tom smyslu, aby to zajišťovalo nezávislost prezentovaného programu, jeho konkrétnost a zodpovědnost za jeho naplňování.  Ilona Rozehnalová připomněla, že sdružení bylo rovněž vyzváno náměstkyní p.Piperkovu, aby kontaktovalo ředitele DOV pana Koudelu ve věci zřízení městské galerie v objektu na Hlubině. Sdružení Kunsthalle Ostrava absolvovalo několik jednání s DOV a poskytlo materiály, které poté sloužily jako podklad DOV pro evropskou dotaci.  V současné době DOV dotaci nezískalo a další setkání s o.s.Kunstahlle v této věci neproběhlo. Poslední informace k dané problematice pocházejí ze společné schůzky o.s.Kunsthale (p.Mikolášek, p.Rozehnalová), SMO (p.Piperková, p. Hrotík,p.Zapletalová) a Provozu Hlubina (p.Pilařová) ze dne 4.5.2012.  Z jednání byl sdružením Kusthalle Ostrava pořízen zápis, který byl zaslán městu a paní Pilařové emailovou poštou.

4)      Sdružení Kunsthalle Ostrava upozornilo na to, že prosazuje vznik městské galerie jako příspěvkové organizace na základě zkušeností, které s provozem této instituce mají jiné městské galerie v ČR, kdy drtivá většina z nich je zřízena jako příspěvková organizace města. Pan Hrotík sdělil, že do zastupitelstva dne 5.12. 2012 bude ze strany odboru kultury předložen materiál, který bude kromě příspěvkové organizace navrhovat i jiná řešení  (viz výše) s tím, že o právní formě instituce městské galerie rozhodne zastupitelstvo.Sdružení Kunsthalle Ostrava zdůraznilo, že nestojí o vytvoření nějaké další galerie s nějakou (třeba víceletou) podporou města řízenou nějakým subjektem. Taková činnost by se neslučovala s funkcí městské galerie.

5)      Oba zástupci os.s. Kunsthalle Ostrava v této souvislosti navrhli, že by bylo vhodné zřídit pracovní skupinu, která by městu nyní pomohla vytvořit návrh pro zastupitelstvo s tím, že v pracovní skupině by měli být účastni i experti na provoz městské galerie, například ředitel městské galerie v Brně či v Plzni. Sdružení Kunsthalle Ostrava by bylo schopno  tyto odborníky oslovit.

6)      Pan Hrotík sdělil, že v současné době se již o zřízení pracovní  skupiny neuvažuje, materiál pro zastupitelstvo bude připraven z podkladů, které mají k dispozici, včetně podkladů o.s. Kunsthalle Ostrava

7)      Při debatě o aktuálnosti rozpočtu, které sdružení připravilo pro červencové zastupitelstvo,  sdružení sdělilo, že rozpočet, předložený v materiálu, na základě kterého byl schválen záměr zřídit městskou galerii, je aktuální a roční částka na provoz městské galerie by se  reálně mohla pohybovat do 10 milionů korun ročně. Ilona Rozehnalová dále připomněla, že výtvarné umění je v Ostravě dlouhodobě podfinancováno a není zde žádná městská instituce, která by prezentovala aktuální počiny na poli vizuálního umění.  A to i navzdory faktu, že ostravští výtvarní umělci jsou dlouhodobě uznáváni jak v ČR, tak ve světě a v posledních letech řada mladých umělců, působících v Ostravě, získalo prestižní  ocenění.  Na nedostatečnou podporu vizuálního umění bylo poukazováno i v rámci Koncepce kultury města Ostravy, schválené zastupitelstvem v roce 2010.

8)      Sdružení Kunsthalle dále navrhlo, aby jako sídlo městské galerie byl zvážen objekt bývalé prodejny nábytku  na Sokolské ulici č.p. 1549/89, vedle Penny marketu. Objekt se nachází mezi ulicemi Suchardova a Křižíkova. Objekt je zcela rekonstruován, pro městkou galerii má ideální výměr, snadný dosah z centra a je již dlouhodobě nabízen k  prodeji nebo dlouhodobému pronájmu.   Jelikož objekt v DOV není nyní pro provoz městské galerie připraven a není jasné, jak se situace s dotací bude dále vyvíjet, navrhlo sdružení prověřit možnost koupě či dlouhodobého pronájmu tohoto objektu.

9)      Na závěr schůze se všichni účastníci shodli, že město má zájem zřídit instituci městské galerie. Občanské sdružení Kunsthalle Ostrava opět zopakovalo, že se jeho členové rádi zúčastní případných jednání a bude rovněž k dispozici pro případné telefonické a jiné konzultace, případně poskytne materiály, které by městu pomohly při přípravě podkladů pro zastupitelstvo 5.12.2012. 

Za občanské sdružení Kunsthalle Ostrava zpracovali: Martin Klimeš a Ilona Rozehnalová, v Ostravě dne 14.11.2012