Zdenka Rozbrojová | Přírodní památka Turkov – archiv bulletinu 2/2018

Na soutoku řeky Opavy s Odrou většina nivních lesů ustoupila lidské činnosti. Přírodní památka (PP) Turkov o rozloze 20 ha je jeden z posledních fragmentů přírodě blízkých lesních ekosystémů na levém břehu Opavy cca 3 km od soutoku.1 Turkov leží na hranici katastrů Třebovice ve Slezsku, Martinov ve Slezsku a Pustkovec. Dá se však říci, že území odpradávna přísluší řece Opavě. Řeka hraniční lokalitu zaplavovala, ukládala zde povodňové hlíny a dala vzniknout určitému typu lužního lesa. Turkov leží v otevírajícím se širokém říčním úvalu Ostravské nivy. Na severozápadě říční úval vymezují vyvýšeniny Děhylovské pahorkatiny, tj. Bobrovníky, Hošťálkovice, Hladový vrch a Landek. V Ostravské nivě rostl tzv. tvrdý luh s dominantním dubem letním, jasanem ztepilým a jilmy. V terénních sníženinách se dařilo mokřadním olšinám s ostřicemi. O existenci zarostlé říční nivy podává svědectví název obce Třebovice. Vznikl z přídavného jména třebová. Takto byla označována ves, která ležela na místě vytříbeném, kde dříve stával les, jenž byl vykácen nebo vypálen. První písemná zmínka o Třebovicích je z roku 1424, již v roce 1377 zde stála tvrz Diewicz. Ke kácení lesa docházelo na soutoku řek od počátku 14. století. Život ve vsi byl spojen s lovem ryb v řece, také chovem ryb v rybnících budovaných u řeky Opavy a na potocích. Rybníky sloužily k obživě a k odvodnění území. Na řece byl na katastru Martinova vybudován rybník Štěpán. VTřebovicích jsou zmiňovány rybníky Polní a Lesní. PP Turkov se snad dotýkal rybník Bezděk a částečně rybník Kuty na Pustkoveckém potoce. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/07/kros21.pdf