Zdenka Rozbrojová | Vycházka za přírodou Svinova a Rezavky – archiv bulletinu 3/2019

S  okrašlovacím spolkem a  zájemci z  řad veřejnosti jsme v  červnu 2019 podnikli vycházku ze Svinova na Rezavku. (Celou trasu můžete projít i  samostatně podle Mapy ostravských výletů, již jsme vydali společně s  Antikvariátem a  klubem Fiducia, k  zakoupení tamtéž – poznámka redakce.) Výlet vede nivou řeky Odry od železničního nádraží (cca 210  m  n.  m.) a  stoupá nevýrazně se zvedající levobřežní štěrkovou terasou, tj. dnes ulicí Stanislavského. U paty terasy stojí cihlová kolonie a nad ní v mírném svahu ucelená vilová část se zahradami a linií třešní kolem chodníku. Ulicí Stanislavského se dostanete k sadu Čs. Armády, který je významným krajinným prvkem (VKP). V  sadu byla původní výsadba dřevin symetrická po obou stranách pomníku k II. světové válce, časem musela být nahrazena a  doplněna. Dominantou plochy je nádherný vzrostlý exemplář převislého buku (Fagus sylvatica Pendula) a nově byl do páru vysázen buk převislé formy s  barevným listem (Fagus sylvatica Purpurea pendula). V linii památníku rostou mladší dřeviny, jako je např. liliovník tulipánokvětý (Liriodendrom tulipifera), a  skupina platanů javorolistých (Platanus x hispanica). V  roce 2015 byl k  výročí založení a  osvobození obce Svinova (750  a  70 let) vysázen dub červený (Quercus rubra) a k němu položen pamětní kámen. Ulicí se dál vystoupá až na 222 m n. m. k Husově sboru a celkem strmou ulicí se klesá na ulici Psohlavců k  nenápadnému místu schovanému za plotem, tj. k místu staré vodárny (215 m n. m.) s ochranným pásmem dřevin. Vyskytují se tu staré duby letní, javory kleny, břízy, lípy aj. Okénkem ve dvířkách oplocení je vidět jezírko. Přes plot se plazí opletka čínská (Fallopia aubertii). Vodárna čerpala vodu ze štěrkopískových vrstev řeky Odry, podobně jak je to prováděno na pravém břehu Odry v Nové Vsi – Hulvákách. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/10/KROS26-online-3-2019.pdf